art. 673 kodeksu cywilnego

Jest to modyfikacja art. 673§ 1 k.c. wg którego najem w wymienionych okolicznościach można wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Terminem ustawowym wypowiedzenia umowy najmu w przypadku gdy czynsz jest płatny miesięcznie, jest miesiąc. Art. 688 k.c. dotyczy wypowiedzenia umowy najmu lokalu, ma charakter semiimperatywny. Taki charakter należy zresztą generalnie przypisać art. 680-692 k.c. to oznacza, że nie można w umowie zawrzeć postanowień, które stawiają najemcę w gorszej sytuacji, niż gdyby się znalazł w razie zastosowania jednego z tych przepisów. Nie można więc umownie skrócić określonego w ustawie terminu wypowiedzenia, jeśli miałoby to dotyczyć wypowiedzenia dokonywanego przez wynajmującego, można to uczynić, gdyby chodziło o wypowiedzenie dokonywane przez najemcę. Wydaje się, że jeśli czynsz nie jest płatny miesięcznie, tylko w innych okresach płatności, stosuje się terminy wynikające z art. 673 § 1 k.c. w braku innych zastrzeżeń umownych.

Możliwość wypowiedzenia wypływa z istoty umowy najmu na czas nieokreślony. Do takiego wypowiedzenia nie trzeba mieć konkretnych powodów, jest to prawokształtujące uprawnienie każdej ze stron tej umowy. Oznacza to, że każda ze stron ma prawo do kształtowania stosunku między nimi swoją jednostronną decyzją. Jednakże analiza konkretnego wypowiedzenia może prowadzić do wniosku, że wynajmujący, wypowiadając umowę, nadużywa pozycji dominującej. W takim przypadku wynajmujący będzie musiał „wytłumaczyć się” z powodów, dla których dokonał wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego.” Powody rozwiązania umowy są istotne, jeżeli wypowiada ją podmiot zajmujący na rynku pozycję dominującą (od 40% rynku podlegającego analizie). Analizie na okoliczność nadużycia władzy rynkowej podlegają takie czynności prawne jak: zawarcie, zmiana lub wypowiedzenie umowy. Nie stanowi nadużycia pozycji dominującej wypowiedzenie przez wynajmującego umowy najmu lokalu użytkowego, jeżeli czynność ta nie ma dyskryminującego charakteru, nie ogranicza konkurencji ani w inny sposób nie stanowi przejawu eksploatacji przez wynajmującego swej pozycji rynkowej kosztem najemcy, tym bardziej zaś w sytuacji niepłacenia przez najemcę czynszu bądź opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości średnich cen rynkowych. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) praktyką monopolistyczną jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku, polegające na narzucaniu uciążliwych warunków umów przynoszących przedsiębiorcy, narzucającemu te warunki, nieuzasadnione korzyści.

Za uciążliwy warunek należy uznać każdy warunek umowy, oznaczający się dla jednej ze stron ciężar większy od powszechnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju. Wypowiedzenie umowy, jeśli nie ma charakteru dyskryminującego – a za takie nie powinno się uznawać wypowiedzenia podmiotowi będącemu w likwidacji lub podniesienie czynszu do wysokości stawek rynkowych – ani ograniczającego konkurencję, ani w inny sposób wykorzystującego pozycję rynkową kosztem najemcy, nie jest sprzeczne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów.

Źródło: mg.gov.pl