PROW 2014 – 2020

piątek, 23 sierpnia 2013 15:36

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk przewodniczyła III. posiedzeniu Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Podczas spotkania zaprezentowano I wersję Projektu PROW 2014-2020, która powstała w toku konsultacji Wstępnego Zarysu Programu.


Wiceminister Szalczyk poinformowała, że projekt programu został uzupełniony o analizę (SWOT) sytuacji pod względem mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich. W I wersji projektu programu uszczegółowione zostały opisy działań. Ponadto przedstawiono pierwszą, wstępną propozycję, dotyczącą kształtu systemu instytucjonalnego oraz wprowadzono dodatkowe rozdziały zawierające informacje na temat Planu Komunikacyjnego, a także funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i pomocy technicznej.

Podczas posiedzenia przedstawiono prezentacje dotyczące poszczególnych działań. Stanowiły one podstawę do szerokiej dyskusji, podczas której zgłoszono szereg uwag, opinii i komentarzy.

Uczestników poinformowano również, iż w ramach konsultacji projektu pierwszej wersji programu planowane są posiedzenia podgrup roboczych.

Pod koniec września zaplanowano konferencję podsumowującą II etap konsultacji rozpoczynających jednocześnie proces konsultacji w regionach.

Spotkania Zespołu stanowią jeden z elementów szerokiego forum dyskusji na temat kształtu przyszłego Programu.

Źródło: MRiRW