Gospodarstwo rolne-definicja, przepisy

wtorek, 28 sierpnia 2012 08:54

Czasami pojawiają się wątpliwości w określaniu - czym jest gospodarstwo rolne - stąd też dzisiaj chcemy dokładnie wyjaśnić te zagadnienie.

Kodeks cywilny definiuje gospodarstwo rolne jako grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jest to jednakże opis ogólny, który dopiero prowadzi do ustaw szczególnych.

Zawężenie definicji gospodarstw rolnego znajdujemy w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Gospodarstwem rolnym w myśl przepisów tej ustawy jest gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych.

Najdokładniej stan prawny gospodarstw rolnego określają przepisy o podatku rolnym. Zapisy tego aktu prawnego nie budzą wątpliwości co do warunków jakie powinno spełniać gospodarstwo rolne.

"Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza." - brzmi art. 1. - jeżeli ten obszar gruntów przekracza powierzchnię 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. - obszar taki uważamy, zgodnie z prawem, za gospodarstwo rolne.
Krzysztof Gołaszewski